FANDOM


 Date: 11th November, 2012

Venue: District Library, Dhubri.

Organisers: Bharat Vikas Parishad

Quizmaster: Abhra Das

Category: School

Winners:

1st- Dipankar Sarma and Shuvam Shukla, MVM Barsajai.

2nd- Akshay Seal and Rupankar Nandi, MVM Barsajai.

3rd- Tanmay Kakati and Shreyas Sarkar, MVM Rajgarh.